§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu „Konkurs świąteczny” (zwanym dalej „Konkursem”) jest MAUFER SP. Z O.O., ul. Tarnowska 139, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7343568531 z siedzibą w Nowym Sącz, tel. 18 479 17 50 (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/mauferpl (zwana dalej „Fanpage”).
3. Serwis Facebook oraz Facebook Inc. nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej w związku z niniejszym konkursem.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis Facebook i Facebook Inc. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.
5. Konkurs Facebook ogłoszony zostanie na fanpage’u https://www.facebook.com/mauferpl.
6. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
7. Fundatorem nagród jest MAUFER SP. Z O.O., ul. Tarnowska 139, 33-300 Nowy Sącz.
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.


§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych i posiadającymi aktywne konto w serwisie Facebook.com; którzy zaakceptowali niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Poprzez udział w konkursie uczestnik oświadcza, że:
a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c) akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z informacją dotyczącą odbioru nagrody;
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie. Jednocześnie Uczestnik który został zwycięzcą wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości danych identyfikacyjnych którymi posługuje się na Facebook;
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.


§ 3. NAGRODY
1. Organizator przewiduje w konkursie przekazanie 3 takich samych nagród w postaci słodyczy oraz gadżetów firmowych. Nagrody otrzymają 3 osoby, które spełnią warunki konkursu i dodadzą w komentarzu najciekawsze zdjęcia/filmiki.
2. Informacja o nagrodach będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook: https://www.facebook.com/mauferpl.
3. Zwycięzca może zrzec się nagrody, z zastrzeżeniem §5 ust. 8.


§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
1. Konkurs będzie inicjowany w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „Post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/mauferpl.
2. Konkurs odbędzie się w terminie 08.12.2023 r. - 19.12.2023 r. do godz. 23:59 - termin nadsyłania prac.
3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest dodanie zdjęcia lub filmiku („Praca Konkursowa) w komentarzu pod postem konkursowym. Dodany materiał ma pokazywać maszynę lub sprzęt w zimowych warunkach pracy. Pod ocenę będą brane następujące kryteria:
a) Fotografia lub film zgodna/y z tematem, bogata/y w szczegóły i kolorystykę
b) Staranność i estetyka
c) Ciekawy pomysł
4. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną Pracę Konkursową - jedno zdjęcie lub jeden filmik.


§ 5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 4 ust. 1-3 Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności zadań opisanych w § 4 ust. 3 Regulaminu przez Uczestników Konkursu z zachowaniem poniższych zasad.
4. Praca w Konkursie będzie oceniana przez Jury Konkursowe. Trzyosobowe Jury Konkursowe składające się z przedstawicieli Organizatora zostało powołane przez Organizatora Konkursu na cały czas jego trwania i będzie podejmować decyzje większością głosów w głosowaniu jawnym prowadzonym po zakończeniu Konkursu. Liczba zwycięzców to 3 osoby.
5. Kryterium oceny jakim będzie się kierować Jury Konkursowe jest poprawność następujących punktów:
a) Fotografia lub film zgodna/y z tematem, bogata/y w szczegóły i kolorystykę
b) Staranność i estetyka
c) Ciekawy pomysł
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona pod postem konkursowym.
7. Powołanie Jury i ocena zgłoszonych fotografii nastąpi w dniu : 20 grudnia 2023 roku. Po wyłonieniu zwycięzców Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami poprzez aplikację Messenger w serwisie Facebook tego samego dnia. do godz. 15:00 i poinformuje w jaki sposób odebrać nagrodę. Nagroda wydawana jest przez Fundatora.
8. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.


§ 6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu; e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.


§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. PRAWA AUTORSKIE
1. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami,
c) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem serwisu Facebook.
2. Jeżeli na Pracach konkursowych znajduje się wizerunek osoby lub obiekt, Uczestnik przesyłając Pracę konkursową oświadcza, że uzyskał i posiada zgodę na publikację wizerunku tej osoby lub zgody właściciela obiektu na publikacje, a także posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku i wizerunku obiekt w ramach Konkursu oraz w materiałach podawanych do publicznej wiadomości w tym na portalach i serwisach internetowych. Uczestnik zobowiązuje się do powiadomienia Organizatora o cofnięciu zgody na publikację.
3. Uczestnik poprzez udział w Konkursie udziela jednocześnie nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swojej Pracy Konkursowej na rzecz Organizatora (od chwili jej udostępnienia) bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie publikacji utrwalania, zwielokrotniania powielania, drukowania utworu wszystkimi technikami, wprowadzenia utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet wprowadzenia i publikacji utworu do środków masowego przekazu w tym publikacji w Internecie, w szczególności, choć nie wyłącznie na Facebook, Instagram, LinkedIn, Tik tok, materiałach reklamowych i informacyjnych. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów, wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych na stronach internetowych Organizatora oraz w Internecie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.


2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAUFER SP. Z O.O., ul. Tarnowska 139, 33-300 Nowy Sącz, tel.: 18 479 17 50, https://maufer.pl/ (dalej Sklep).
2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@maufer.pl.
3. Administrator przetwarza dane osobowe osób, odwiedzających profil PB w serwisie Facebook (dalej fanpage), w tym wchodzących w interakcje z fanpage, w szczególności osób, które dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”, opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u lub przesłały Administratorowi wiadomość za pośrednictwem portalu społecznościowego.
4. Pani/Pana dane identyfikacyjne oraz zdjęcie profilowe w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym profilu społecznościowym Facebook przetwarzane będą w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy Maufer SP. Z O.O., podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz właściciel portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy, z zastrzeżeniem, że Administrator nie ma kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie informujemy, że Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy z zastrzeżeniem międzynarodowego charakteru przepływu danych w serwisie Facebook.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Zwycięzcom lub do cofnięcia udzielonej zgody.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. sprostowania danych,
b. cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,
c. usunięcia danych,
d. ograniczenia przetwarzania danych,
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.